Geschiedenis

STATUTEN
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 maart 1975

Art.  1.
Naam, duur en zetel

1.   Door ingezetenen van Soest is opgericht een vereniging, welke de naam draagt: Soester Karnavalsvereniging De Narre Knollen, hieronder verder aan te duiden als “de vereniging”.
2.   De vereniging is opgericht op 11 november 1974 en wordt aangegaan voor een tijdperk van 29 jaar en 11 maanden ingaande de datum van oprichting.
3.   De vereniging is gevestigd te Soest.

Art.  2.
Doel

De vereniging stelt zich tot doel:
a.   Het organiseren van alle met het Carnavalsgebeuren verband houdende activiteiten.
b.   Het bevorderen  van zaken die de Soester gemeenschap kunnen dienen, waarbij zij zich onthoudt van activiteiten van godsdienstige of politieke aard.

Art.  3.
Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a.   Het voorzien in de behoefte aan passende ontspanning.
b.   Het aanwenden van andere middelen, die het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Tot zover een eerste uittreksel van de Oprichtingsstatuten.

Op 5 juli 1979 zijn door Notaris M. H. A. van Veeren op verzoek van de vereniging in het bijzijn van de bestuursleden W. W. (Frans) Bosman †, A. J. W. (Ad) Beijer † en J. J. M. (Jeroen) Vis † de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gewijzigd met als voornaamste wijziging Artikel 1 sub. 2, de duur van de vereniging. Deze is gewijzigd van 29 jaar en 11 maanden ingaande de datum van oprichting naar Onbepaalde tijd. Een, naar nu blijkt, vooruitziende blik.

In 1961 introduceerde Kapelaan Spit het Carnaval bij de Rooms Katholieke Instuif Soest. Eerst was er een ‘importprins’ uit Baarn, de heer Egbertse, maar diens vertolking van Prins Carnaval viel niet bij alle Soesters in goede aarde, dus was de enige logische oplossing: Wim Butzelaar, met 11 jaren Prins Leut I tot en met Prins Leut XI, gevolgd door 3 jaren loodgieter Evert Kerkhof als Prins Knol I.

In 1974 gaven de organisatoren van het Carnaval bij de Rooms Katholieke Instuif Soest, de heren van G. v.’t Klooster, P. Hom, A. v.d. Breemer en R. v.d. Mast  te kennen gegeven dat het nu, na jaren van inspanning voor het Soester Carnaval, tijd was om het organiseren van het Carnaval stokje aan anderen over te laten. Als gevolg hiervan zijn in het restaurant van Sporthal Beukendal te Soest de sympathisanten van het Soester carnaval bijeengekomen voor een oprichtingsvergadering van de toekomstige 

SOESTER KARNAVALSVERENIGING DE NARRE KNOLLEN

In deze memorabele vergadering werd allereerst door de aanwezigen het bestuur gevormd bestaand uit de heren P. Catsburg, Ch. Ott, T. v.d. Berg, J. v.d. Mast, R. Schaatsbergen, W. Schut en A. Snijders. Hierna nam de heer P. Catsburg  het woord en vroeg de aanwezigen wie er lid wilden worden. Het resultaat was dat 74 heren en dames lid werden van De Narre Knollen met dien verstande dat er binnen drie weken een vergadering zou komen waarin Statuten en huishoudelijk reglement aan de leden bekendgemaakt zouden worden.

In ‘Eetvilla v.d. Brink’ thuishaven van Dhr. Ch. Ott, werden de stukken voorbereid in de eerste bestuursvergadering van De Narre Knollen. Op 9 december 1974 was het dan zover, de eerste Ledenvergadering zal plaatsvinden in Café Soestdijk alwaar de statuten en huishoudelijk reglement door de vergadering werden goedgekeurd en de plannen van het bestuur voor het komende Carnaval bekend werden gemaakt. Hierna werden de Statuten en Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de notaris waarna inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvond.

Als locatie werd het Verenigingsgebouw weer als Knollenburcht gebruikt.