Optocht

Carnavalsoptocht Soest

SKV De Narre Knollen

Inhoud:

 1. Aanwijzingen deelnemers
 2. Verzekeringen
 3. Constructieve verantwoording
 4. Veiligheidsplan
 5. Jurering
 6. Onvoorziene omstandigheden
 7. De Route en richttijden
 8. Verkeersregelaars & Postenplan
 9. EHBO
 10. Geluid
 11. Organisatie

1 Aanwijzingen deelnemers;

Opgave voor deelname bij SKV de Narre Knollen secretaris@denarreknollen.nl

Opstellen en vertrek vanaf  Vredenhofstraat/Nieuwerhoekplein

Net als voorgaande jaren kunnen de deelnemers tot aan het moment van vertrek opgeven bij de optochtcommissie. Gezien het feit dat de optocht vroegtijdig wordt samengesteld en de jury vroeg geïnstrueerd wordt, is het niet mogelijk, om met deelname voor de prijzen, zich in te schrijven ná de donderdag 20.00 uur voorafgaande aan de optocht. Opgave na donderdagavond houd in dat er deelgenomen wordt buiten mededinging naar de prijzen en ook het opgeven van een voorkeursplaats in de optocht is na donderdagavond niet meer mogelijk. U krijgt op de dag van de optocht een nummer toegewezen. Tijdens de optocht dient u het nummer goed zichtbaar aan de voorzijde van uw voertuig mee te voeren. (na afloop weer inleveren bij de Optochtcommissie).

Vertrek om 13.00 uur door de Burgemeester & optochtleider.

Op grond van de gemeentelijke verordening is het buitensporig gebruik van milieuvriendelijke confetti en het gebruik van milieuonvriendelijke confetti verboden. Overtreders van deze verordening zullen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die verbonden zijn aan de opruimingswerkzaamheden. De deelnemers zijn er aan gehouden om aan het einde van de optocht hun praalwagens via de kortste route naar hun stalling te verplaatsen.

2 Verzekeringen;

Verenigingen en personen dienen op de juiste wijze WA verzekerd te zijn (De deelnemers dienen persoonlijk WA verzekerd te zijn, dan wel middels een door hun eigen vereniging namens welke men aan de optocht deelneemt) en de voertuigen verzekerd volgens de WAM (de primaire verzekering per 01-01-08 verplicht voor alle voertuigen). Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich te conformeren aan het bovenstaande. De organiserende Soester Karnavalsvereniging De Narre knollen, heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deelname aan de optocht is op eigen risico. De organiserende vereniging (SKV de Narre Knollen) en het bestuur zijn op generlei wijze aansprakelijk voor ongevallen van of door de optocht deelnemers veroorzaakt.

3 constructieve verantwoording;

Voor deelnemers aan de optocht in Soest, die ook deelnemen aan de optocht van Hoogland geldt dat de technische keuring van de wagens voor de optocht van Hoogland, ook voor de optocht in Soest geldig is. Voor de deelnemers in Soest die niet in Hoogland deelnemen, geldt dat ze vooraf ingeschreven moeten worden voor de optocht in Soest en dat de technische commissie van de organiserende vereniging die wagens technisch zullen keuren. Deelnemers aan de optocht dienen tijdens de bouw zich te overtuigen van de doorgangsmogelijkheden. (lengte, breedte, hoogte, draaicirkel) Hierbij dient duidelijk rekening gehouden te worden met de doorrijhoogte van de spoorwegovergang. Bij de keuring van de wagens, zal het niet voldoen aan de doorrijhoogte van de spoorwegovergang onmiddellijk leiden tot afkeuring.

4 Veiligheidsplan

Bij het opstellen en verplaatsen, dienen de deelnemers de aanwijzingen van de Optocht- commissie, begeleiders, verkeersregelaars en eventuele politie strikt op te volgen. Bij ieder deelnemend startnummer moet, daar waar van toepassing en naar ratio, begeleiding naast de praalwagens lopen, die dan ook als zodanig herkenbaar moet zijn. De begeleiding van de deelnemende startnummers dienen er zorg voor te dragen dat het publiek (vooral kinderen) op afstand blijven van hun praalwagen. Bewegende onderdelen op/aan het voertuig, alsmede posities voor figuranten dienen voor wat betreft de uitvoering met inachtneming van het publiek veilig uitgevoerd te worden. Wielen dienen goed afgeschermd te zijn om ongelukken te voorkomen. Onbevoegde personen mogen niet op uw wagen toelaten worden. Het langere tijd parkeren bij de eind locatie van de optocht, door een praalwagen valt buiten de optocht en dus buiten verantwoordelijkheid van de Carnavalsvereniging De Narre Knollen Hulpdiensten Ambulance, Politie, Brandweer en openbaar vervoer kunnen ten alle tijden de optocht in beide richtingen passeren. Hierbij dienen zei de aanwijzingen van de verkeersregelaars strikt op te volgen, om ze zo snel en veilig mogelijk de optocht te laten passeren.

Aanwijzingen (politie);

Overmatig en provocerend gebruik van alcohol dient tijdens de gehele optocht te worden vermeden door alle deelnemers. (Overtreders van deze regel kunnen worden gediskwalificeerd en/of uit de optocht worden verwijderd.) Chauffeurs van optocht(motor)voertuigen dienen zich te onthouden van het gebruik van alcohol, op straffe van het uit de optocht verwijderen van het betreffende voertuig en een op juridische gronden te verwachten proces verbaal. (Dus geen deelname meer voor het voertuig, ook niet met een vervangende chauffeur). De politie zal waar nodig bestuurders testen op het gebruik van alcohol. Als een deelnemer pech krijgt tijdens de optocht, zal hij door de optochtbegeleiders geholpen worden om zo snel mogelijk aan de zijkant van de weg te parkeren, om de andere deelnemers niet te hinderen. Als het probleem snel verholpen wordt kan de deelnemer; zijn eigen plaats vervolgen of achteraan de optocht (voor de EHBO Auto) weer aansluiten. Duurt de reparatie langer dan moet de deelnemer via de kortste route terug verplaatsen naar zijn stalling. Kan het voertuig niet ter plaatse gerepareerd worden dan zal de deelnemer zijn voertuig moeten laten bergen. Bij calamiteiten is de coördinatie tussen, optochtbegeleiding, verkeerregelaars, EHBO en hulpdiensten de verantwoordelijkheid van de optochtleider

5 Jurering,

U kunt in vijf categorieën meedoen, te weten:

 1. Individueel;                                                  d) Wagens (t/m 5 personen);
 2. Kleine loopgroep (2 t/m 5 personen);         e) Wagens (5 personen en meer);
 3. Grote loopgroep (meer dan 5 personen);   f) Aanmoedigingsprijs.

Voor elke categorie zijn prijsjes beschikbaar.

De OUDE ENGHE wisselbeker gaat naar de individuele deelnemer of groep die het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij 3x achtereenvolgens of 5x totaal (niet opvolgend) zal er een bokaal uitgereikt worden die de winnaar mag behouden. De wisselbeker zal ten alle tijden eigendom blijven van SKV de Narre Knollen.

De wagen / act zal door een deskundige jury beoordeeld worden op:

Keuze van het motto,

Uitbeelding van het motto,

Het ‘Carnavaleske’.

De bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen zal aansluitend aan de optocht geschieden. Het reglement voor deelname en het Juryreglement zijn van toepassing op alle deelnemers van de Carnavalsoptocht in Soest. De Optochtcommissie behoudt zich het recht voor deelnemers die in strijd met het reglement handelen, verdere deelname aan de optocht te ontzeggen en/of uit te sluiten voor de einduitslag en/of de prijsuitreiking. In gevallen waarin het reglement niet voorziet zal het door de Optochtcommissie genomen besluit bindend zijn.

6 Onvoorziene omstandigheden;

Het bestuur van de Soester Karnavalsvereniging De Narre Knollen behoudt zich het recht voor om de optocht niet door te laten gaan;

Bij onvoldoende deelname,

Bij risicovolle weersomstandigheden (windkracht, gladheid enz.). Bij deze omstandigheden wordt er een beslissing genomen in overleg met de gemeente, politie en brandweer,

Bij overige onvoorziene omstandigheden.

7 De Route en richttijden;

12.00 – 13.00 uur Opstellen op de Vredenhofstraat

13.00 uur Vertrek hoek Koninginnelaan, Nieuwerhoekplein,

13.00 uur Burg. Grothestraat,

13.30 uur Van Weedestraat,

14.00 uur Steenhoffstraat,

14.30 uur Middelwijkstraat, Ter hoogte van de Oude Enghe

14.30 – 15.00uur ontbinden optocht

8 Verkeersregelaars & Postenplan

Officiële lijst met namen van de aangemelde verkeersregelaars wordt door de Gemeente Soest vastgesteld en verstrekt aan de optocht organisatie.

Postenplan,

Omdat de optocht dynamisch is v.w.b. verkeer, toeschouwers en optochtsnelheid is er in de bijlage een postenplan opgenomen, die afhankelijk van verkeer, toeschouwers en optochtsnelheid door de verkeersregelaars toegepast zal worden. De taakverdeling wordt voor aanvang van de optocht gebrieft door de optochtorganisatie. Communicatie gaat d.m.v. de porto’s van de verkeersregelaars en als back-up mobiele telefonie.

9 EHBO

Wij hebben geen stationaire EHBO post maar een mobiele EHBO post welke met de stoet meerijdt. De mobiele EHBO post staat in verbinding (porto/mob telf) met de Verkeersregelaars en de optocht begeleiding.

In Noodgevallen altijd #112

10 Geluid

Bron evenementenbeleid Gemeente Soest

Bij kleinschalige optochten, waarbij de carnavalsoptocht doorsnee niet groter is dan 20 startnummers, zullen de geluidbronnen meebewegen met de optocht, waardoor er een variabele afstand is tussen de geluidbron en woningen van derden. Hierdoor is de eventuele geluidhinder (die hiermee wordt veroorzaakt) van zeer korte duur.